SEG_MAR_PARTNER

Informacja poufna

Informacją poufną w wielkim uproszczeniu jest informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio emitenta papierów wartościowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych tego emitenta.

Podstrona „Informacja poufna” jest poświęcona najistotniejszej kategorii informacji, jaka może dotyczyć spółki publicznej oraz jej papierów wartościowych (Informacjom poufnym).

Więcej

Raporty okresowe

Podstrona „Raporty okresowe” dedykowana jest informacjom okresowym, które podlegają cyklicznej publikacji poprzez system ESPI w trybie raportów okresowych.

W ramach podstrony wydzielono łącznie dwanaście podkategorii odnoszących się do trzech rodzajów raportów okresowych a więc raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych.

Więcej

Notyfikacja

Podstrona „Notyfikacja” poświęcona jest obowiązkowi z art. 160 Ustawy o obrocie do informowania uczestników rynku o transakcjach, których przedmiotem są akcje danego emitenta, dokonane przez określone w przepisach prawa osoby.

W poszczególnych zakładkach niniejszej podstrony został zamieszczony opis wypełniania obowiązku „notyfikacyjnego” przez podmioty do tego zobowiązane wraz z przedstawieniem praktycznych aspektów interpretacji przepisów prawa w tej materii.

Więcej

Okresy zamknięte

Podstrona „Okresy zamknięte” traktuje o instytucji prawnej którą można zdefiniować jako przedział czasowy w trakcie trwania którego, określone osoby związane z emitentem nie mogą dokonywać zastrzeżonych w przepisach prawa czynności.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo informacje na temat istoty „okresów zamkniętych”, ram czasowych ich faktycznego trwania jak również opis zagadnień nierozerwalnie z nimi związanych.

Więcej

Znaczne pakiety

„Znaczne pakiety” to podstrona poświęcona zagadnieniu oraz obowiązkom związanym z  przekraczaniem określonych w art. 69 Ustawy o ofercie progów posiadanych głosów w spółce przez określone podmioty.

W niniejszej zakładce odnajdą Państwo opis głównych czynników i zdarzeń wpisujących się w obowiązek informowania rynku o przekroczeniu określonej przepisami prawa, liczby posiadanych głosów w Spółce.

Więcej


Najnowsze raporty innych spółek

Lp. Data Typ Numer Spółka Spółka/Tytuł
1 2016-03-01 10:47 RB 12/2016 FAMUR S.A. Rezygnacja osoby zarządzającej
2 2016-03-01 10:42 UNI-EN 9/2016 KRKA Change in total number of shares with voting rights
3 2016-03-01 10:36 QSr /2015 PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4 2016-03-01 10:32 RB 4/2016 AB S.A. Korekta błędu edytorskiego w skonsolidowanym raporcie półrocznym PSr 2015
5 2016-03-01 10:27 RB 21/2016 BEST Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od BEST S.A.
6 2016-03-01 10:03 RB 35/2016 OPEN FINANCE S.A. ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
7 2016-03-01 09:56 RB 6/2015 PAMAPOL S.A. Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.
8 2016-03-01 09:53 UNI-EN 3/2016 EXILLON ENERGY PLC Exillon Energy Publishes Reserves and Production Update
9 2016-03-01 09:47 RB 20/2016 MDI ENERGIA S.A. Odstąpienie od umowy
10 2016-03-01 09:42 RB_FI_E 12/2016 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów...
11 2016-03-01 08:56 RB 11/2016 ORBIS Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu...
12 2016-03-01 08:35 RB 7/2016 C&C ENERGY SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia...
13 2016-03-01 08:29 RB 27/2016 MENNICA Realizacja Programu skupu akcji własnych
14 2016-03-01 08:19 RB 97/2016 AGROWILL GROUP AB Revenue and EBITDA of Agrowill Group climbed up in 2015
15 2016-03-01 07:56 RB 50/2016 NEUCA Nabycie akcji własnych
16 2016-03-01 07:40 RB 17/2016 GETIN NOBLE BANK S.A. INFORMACJA WS. RATINGU BANKU
17 2016-03-01 01:06 QSr /2015 BUMECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18 2016-02-29 23:59 QSr /2015 PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19 2016-02-29 23:19 SA-Q /2015 LABO PRINT S.A formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną,...
20 2016-02-29 23:11 RB-W 6/2016 EUROHOLD BULGARIA AD Interim Consolidated Management Report and Financial Statements, 31.12.2015

Sonda

Czy raporty kwartalne powinny pozostać, a jeśli tak, to czy w takiej samej formule?

Zaloguj się aby oddać głos...

Zobacz pozostałe sondy »

Referencje

Referencje Enea
Referencje Tauron

partnerzy

        

      

                    

 

 

 

 

 

                                                         
               
       

  

  
   
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego